fbpx

Povinná publicita

Projekt

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN – DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ VLAŠTOVKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010212

Příjemce dotace: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

Výzva: 82. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. – SC 2.1

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k navýšení kvality a dostupnosti ambulantní služby denního stacionáře a terénní služby osobní asistence prostřednictvím pořízení nemovitosti (vč. rekonstrukce), přiléhajícího pozemku, přístavby schodiště a šachty a úpravy zahradních prostorů.

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |